hotlineHotline 0932885155 hotlineHỗ trợ kỹ thuật 0774619112 Chat facebookChat FB zaloChat Zalo

Phần mềm Crown thuộc Harman Kardon từ A – Z

DriveCore Install Series
CDi Series
CTs 600, CTs 1200, CTs 2000, CTs 3000 [with PIP-LITE, USP3, USP3/CN or USP4/CN installed] CTs 4200 USP/CN, CTs 8200 USP/CN
DSi Series
I-Tech Series – discontinued
I-Tech HD Series
Macro-Tech i Series
VRACK 12000
VRACK 4×3500
USBX
XTi Series – discontinued
XTi 2 Series

tất cả seral đều chạy chung phần mềm HiQnet-System-Architect

Bình luận bài viết (0 bình luận)